Gói NFT

  • Trước hết, hãy kiểm tra bạn đã đăng nhập đúng địa chỉ ví và có đủ số dư token trong đó. Sau đó, chọn “Gói” tại thanh công cụ để mua NFT.

  • Sau khi sở hữu NFT mong muốn, vui lòng quay lại và chọn “Câu lạc bộ của bạn” để thêm NFT vào đội hình.

Last updated