Tạo phiên đấu giá

Bước 1: Chọn cầu thủ bạn muốn đấu giá và nhấp vào "Chuyển nhượng".

Bước 2: Đặt giá sàn và thời gian đấu giá bạn muốn. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Gửi" để đăng bán cầu thủ trên Marketplace.

Trong thời gian đấu giá, nếu bạn cho rằng mức giá do người dùng khác đưa ra là hợp lý với ý định của mình, bạn có thể kết thúc phiên đấu giá sớm hơn thời hạn.

Nếu bạn không muốn bán cầu thủ nữa, bạn có thể chọn "Hủy chuyển nhượng" để rút cầu thủ khỏi Thị trường chuyển nhượng.

Last updated