🚀WCI Launchpad

WCI chỉ mở bán một lần trên Ứng dụng ONUS ApplicationOnGate (không mở bán Private Sale và Seed Round).

20% token ICO sẽ được mở khóa tại TGE. 80% còn lại sẽ được vesting đều đặn trong 8 tháng. Vòng mở bán sớm chỉ dành cho thành viên ONUS Shares và đối tác kinh doanh của ONUS, và cộng đồng người dùng nền tảng OnGate.

Last updated