Staking

Sắp ra mắt

Lưu ý - Tính năng Staking sẽ được bắt đầu từ tháng thứ 6 sau khi DeFi Football ra mắt.

Dưới đây là dự định triển khai của đội ngũ và có thể thay đổi (ngoại trừ nguồn cung).

Phân bổ%Nguồn cung

Staking

10%

10,000,000

Mọi người sẽ có thể stake WCI để nhận chia sẻ doanh thu từ DeFi Football.

  • Tính năng Staking sẽ được triển khai sau khi dự án ra mắt

  • Nguồn cung staking sẽ tăng theo thời gian từ phần chia sẻ doanh thu dưới dạng phần thưởng Staking.

Last updated